تبلیغات
گلچینی از انواع مدل ها زیبا لباس زنانه - انواع کمر های دامن

ارائه انواع مدل های زیبا لباس مجلسی، لباس شب، لباس عروسی و ...انواع کمر های دامن

 

۱-کمر بند راست:

این کمر بند روی خط کمر قرار میگیرد. عرض آن ۵/۲تا ۸ سانتیمتر می باشد

برای رسم الگو مستطیلی به طور دور کمر عرض دو برابر پهنای مورد نظر برای

  کمر رسم کنید

در سمت چپ الگو ۳ سانتیمتر برای روی هم آمدن (پایه دکمه)اضافه کنید.

خط وسط جلو و خط وسط پشت و خط پهلو را روی الگو مشخص کنید

خط تا را در عرض الگو مشخص کنید

*الگو در راه (طول) پارچه قرار میگیرد و به اندازه عرض کمر +۱سانتیمتر

 لایی می شود

در صورتی که از پارچه بیراه (عرض) استفاده می شود لازم است تما کمر

 لایی شود

** در روی پارچه ۱ سانتیمتر برای الگو اضافه درز در نظر گرفته شود.

  

 ۲-کمربند منحنی:

این کمربند پایی خط کمر قرار میگیرد و عرض آن حد اکثر ۵ سانتیمتر است

روی الگوی دامن از خط وسط جلو و پشت و پهلوها به اندازه ی پهنای

مورد نظر برای کمر پایین بیایید

خط جدید را رسم کنید

الگور را از این خط قیچی کنید مسططیلی به طول کمر و عرض پهنای

 کمر بند رسم کنید

خط وسط جلو و خط پهلو را روی الگو مشخص کنید

 

خطوطی را در این یک دوم فاصله وسط جلو و  وسط پشت  تا پهلو روی

 الگو رسم کنید

خط جدید کمر را از روی الگو دامن یا اندام اندازه بگیرید

روی الگوی کمربند خطوط مستقیم را قیچی کنید به طوری که الگو در بالا

 جدا نشود در خطوط قیچی شده اوزمان دهید تا اندازه خط جدید کمر

 بدست آید

۵/۱ سانتیمتر برای پایه دکمه به دو طرف الگو اضافه کنید

میتوان به جای رسم الگوی کمربند تکه های قیچی شده دامن را کنار

 هم قرار دهید در خط پهلو۲۵/۰ سانتیمتر روی هم بیاورید

*الگو را روی پارچه دولای باز قرار دهید خط بالای کمر درز  دارد و در یک

 سمت کمر لایی می شود

 

۳-کمربند راست پایین تر از خط کمر:

این کمربند پایین تر از خط کمر قرار میگیرد و عرض آن حد اکثر ۲تا ۵/۲

سانتی متر است

روی الگوی دامن از خط وسط جلو و پشت و پهلو حد اکثر تا ۵ سانتی متر

پایین بیایید

خط جدید کمر را رسم کنید  الگو را از خط جدید کمر قیچی کنید

خط جدیدکمر را اندازه بگیرید الگویی مانند کمربند راست رسم کنید که

طول آن به اندازه خط جدیدکمر و عرض آن دو برابر  پهنای مورد نظر برای کمر

 باشد

مقدار پایه دکمه را میتوانید ۳ سانتیمتر در سمت چپ الگو یا ۵/۱ سانتیمتر

به دو طرف اضافه کنید

* الگو در راه پارچه قرار میگیرد و به اندازه ی عرض کمر +۱ سانتیمتر لایی می

شود 

 

۴-کمربند سجافدار :

این دامن کمربند جداگانه ندارد و فقط در کمر سجافدار میشود روی الگوی دامن

خط سجاف را موازی خط کمر ر سم کنید.

عرض سجاف ۵ سانتیمتر میباشد و الگوی سجاف را روی کاغذ جداگانه رولت

 کنید. در روی الگوی رولت شده ساسون ها را ببندید و تکه های جلو و پشت 

را از خط پهلو کنار هم قرار دهید

*الگو را از خط وسط جلو روی دولای بسته پارچه قرار هید تمام سجاف لایی

 می شود .

 

۵- کمربند سرخود :

دامن کمربند جداگانه ندارد و عرض کمربند به الگو اضافه میشودو بالا تر از خط

کمر قرار میگیرد عرض الگوی کمر برابر ۵ سانتیمتر است. روی الگوی دامن

از وسط جلو وسط پشت پهلوها و ساسون ها به اندازه ی پهنای مورد نظر

برای کمر بالا بروید دقت کنید که خط ساسون ها و و خطوط پهلو به طور عمود

 و موازی با وسط جلو و پشت امتداد پیدا کند

خط کمر جدید را موازی با خط اصلی کمر رسم کنید خط اصلی کمر خط

 سجاف میباشد

کاغذی زیر الگو قرار دهید و الگوی سجاف را روی آن رولت کنید ساسون ها را

در روی الگوی سجاف ببندید

سجاف در پهلو ها درز میخورد .

*سجاف جلو از خط وسط روی دولای بسته قرار میگیرد سجاف پشت روی  دولای

باز قرار میگیرد

تمامی سجاف لایی میشودمنبع:
http://khayat20.blogfa.com